Töödelavad iskuandmed:

1.Identifitseerimisandmed ja üldandmed – ees- ja perekonnanimi, isikukood, sugu;

2.Kontaktandmed – postiaadress, e-post, telefoninumber;

3.Tarbijakäitumise andmed – eelistatud pakiautomaadid, eelistatud makseviisid, vaadatud tooted, tehtud otsingud;

4.Ostuandmed – tšekinumbrid, kampaaniakoodid, arveldusarve number, tehtud tellimused ja ostud (sh tooted, summad, pood);

5.Kliendi tagasiside – lemmiktooted, hinnangud, e-kirjade statistika jms;

6.Digitaalsed andmed Veebipoes – veebiküpsised, logiinformatsioon jms.

Andmete töötlemise kord

Adell Taevas OÜ kogub isikuandmeid, kui kasutaja:

1.registreerib endale monopood.ee/krgjstk konto (edaspidi konto);

2.täiendab konto andmeid;

3.teeb otsinguid ja valib kaupu;

4.sooritab ostu ja tellib kaupa;

5.Adell Taevas OÜ kogub kõigi Veebilehe külastajate (sh mitte kasutajad) kohta veebiküpsiseid.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

1.Adell Taevas OÜ töötleb kasutaja eesnime, telefoninumbrit, aadressi (kui Te valite kohaletoimetamise kulleri vahendusel) ja e-posti aadressi eelkõige kaupade müümiseks ja kohale toimetamiseks ehk lepingu ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks, samuti võimalike lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks.

2.Kui kasutaja on Adell Taevas OÜ-le edastanud isikuandmed, saab kasutaja anda Adell Taevas OÜ-le vabatahtlikult lisaks õiguse edastada ka teavet Adell Taevas OÜ toodete ja teenuste kohta (otseturunduspakkumised). Adell Taevas OÜ töötleb sel juhul kasutaja nõusolekul isikuandmeid pakkumiste tegemiseks, sealhulgas personaalsete pakkumiste tegemiseks. Vastava nõusoleku saab kasutaja anda registreerimisel või hiljem oma konto kaudu aadressil https://monopood.ee/account/ (edaspidi oma konto kaudu). Paremate pakkumiste tegemise eesmärgil saab kasutaja kontole täiendava infona lisada oma soo, eelistatud ostukohad, lemmiktooted, isikukoodi jne. Otseturunduspakkumiste tegemiseks nõusoleku andmine on vabatahtlik ja kasutajal on õigus nõusolek igal hetkel oma konto kaudu tagasi võtta. See tähendab, et töötlemine lõpetatakse alates nõusoleku tagasivõtmisest.

3.Adell Taevas OÜ võib isikuandmeid töödelda ka muul juhul nõusoleku alusel, sel juhul täpsustatakse töötlemise eesmärk nõusoleku kogumise käigus. Iga töötlemiseks antud nõusolek on vabatahtlik ja seda on võimalik igal hetkel tagasi võtta. See tähendab, et töötlemine lõpetatakse alates nõusoleku tagasivõtmisest.

4.Adell Taevas OÜ töötleb isikuandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Kohustused tulenevad peamiselt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest, võlaõigusseadusest ja teistest kohalduvatest õigusaktidest. Näiteks töötleb Adell Taevas OÜ õigusaktidest tulenevate kohustustega seoses kasutaja ostude andmeid, muu hulgas on see vajalik raamatupidamisekohustuse täitmiseks.

5.Adell Taevas OÜ töötleb isikuandmeid tulenevalt Adell Taevas OÜ õigustatud huvist, sealhulgas nii äritegevuse huvides kui ka turvalisuse (pettuste avastamine ja ennetamine) huvides. Näiteks on Adell Taevas OÜ-l õigustatud huvi säilitada kasutaja andmed lepingust tulenevate nõuete aegumistähtaja jooksul oma õiguste kaitsmise eesmärgil. Samuti võib Adell Taevas OÜ töödelda õigustatud huvist tulenevalt tarbijakäitumise andmeid. Adell Taevas OÜ kogub andmeid kasutaja eelistatud makseviiside, pakiautomaatide ja postiaadresside, toodete ja pakkumiste ning otsingute, kampaanias osalemiste jms tarbijakäitumise kohta, et pakkuda kasutajale võimalikult mugavat ostukogemust ning personaalset teenindust. Igal sellisel juhul hindab Adell Taevas OÜ põhjalikult, kas tema huvid töötlemiseks kaaluvad üles kasutaja huvid ja õigused. Juhul, kui Adell Taevas OÜ leiab, et töötlemine on õigustatud, rakendab ta piisavaid meetmeid, et tagada kasutaja õiguste kaitse sealhulgas töötlemise õigluse, erapooletuse ja täpsuse osas.

Isikuandmete säilitamine

1.Adell Taevas OÜ-l on õigusaktidest tulenevalt nii õigus kui ka kohustus kogutud isikuandmete säilitamiseks. Adell Taevas OÜ ei säilita isikuandmeid kauem kui see on vajalik kasutaja ees võetud või õigusaktidest tulenevate Adell Taevas OÜ kohustuste täitmiseks või Adell Taevas OÜ õigusnõuete esitamiseks või kaitsmiseks, välja arvatud kui kasutaja on andnud andmete pikemaks säilitamiseks ja töötlemiseks vastava nõusoleku.

2.Kasutaja konto ja ostudega seotud andmeid säilitab Adell Taevas OÜ üldjuhul konto aktiivsena püsimise ajal ning 24 kuud peale konto kustutamist.

3.Adell Taevas säilitab raamatupidamise algdokumente, sh nendes sisalduvaid isikuandmeid, seitse aastat alates selle majandusaasta lõpust, kui majandustehing algdokumendi alusel raamatupidamisregistris kirjendati.

4.Kui soovite täiendavat infot Teie andmete säilitamise osas, saatke selleks päring emailiga aadressile monopood@taevas.ee.

Isikuandmete edastamine

1.Adell Taevas OÜ edastab isikuandmeid sellises ulatuses ja vormis, mis on vajalik privaatsustingimustes loetletud eesmärkide täitmiseks. Adell Taevas OÜ võib isikuandmeid edastada isikutele, kellega Te kaupu ostes sõlmite müügilepingu, sel juhul võivad selle isiku poolt andmete töötlemisele kohalduda ka vastava müüja privaatsustingimused. Adell Taevas OÜ võib edastada isikuandmeid volitatud töötlejatele, kellel on andmetele ligipääsu vaja Adell Taevase OÜ teenuste osutamiseks. Andmete avaldamine toimub selleks, et Adell Taevas OÜ saaks täita kasutajaga sõlmitud lepinguid (tellimusi). Adell Taevas OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikke isikuandmeid Maksekeskus AS-le.

2.Adell Taevas OÜ tagab üldjuhul andmete töötlemise ja säilitamise Euroopa Liidu territooriumil, välja arvatud kasutaja e-posti aadressi, mille osas kasutaja on andnud nõusoleku otseturunduspakkumiste saatmiseks. Adell Taevas võib kasutada ka volitatud töötlejaid, kelle serverid asuvad väljaspool Euroopa Liitu. Adell Taevas tagab seejuures Teie isikuandmete igakülgse turvalisuse, lähtudes muuhulgas EU-US privaatsuskilbi raamkokkuleppest (Privacy Shield Framework) või rakendades muid õigusaktidega nõutavaid andmete kaitsemeetmeid.

3.Adell Taevas OÜ avaldab isikuandmeid ka juhul, kui Adell Taevas OL-lon selleks õigusaktidest tulenevalt kohustus. Selline kohustus andmete avaldamiseks võib tekkida näiteks ametiasutuste seaduslikul nõudmisel.

Kasutaja õigused seoses tema isikuandmete töötlemisega

1.Adell Taevas OÜ töötleb isikuandmeid tasakaalus kasutaja õiguste ja vabadustega ning kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

2.Kasutajal on õigus saada teavet kogutud isikuandmete liikide ja allikate kohta, samuti nende kasutamise eesmärkide kohta. Kasutajal on võimalik tutvuda kogutud andmetega Veebipoes oma konto lehel. Kasutajal on õigus saada koopiaid ja väljavõtteid Astri töödeldavatest isikuandmetest. Kasutajal on õigus nõuda isikuandmete ülekandmist, seal hulgas isikuandmete teisele vastutavale töötlejale ülekandmist. Nõutud andmed edastatakse eposti teel masinloetava failina.

3.Kui andmed on ebaõiged või ebatäpsed, on kasutajal õigus nõuda andmete täiendamist või parandamist.

4.Kasutajal on õigus nõuda isikuandmete kustutamist. Kasutaja andmeid ei kustutata ja töötlemist ei lõpetata, kui see oleks vastuolus isikuandmete töötlemise kohustusega või esineb muu alus töötlemise jätkamiseks. Isikuandmete töötlemise lõpetamine võib takistada teenuse osutamist. Eelkõige on kasutajal õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja andmete kustutamist, kui:

 isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, milleks Adell Taevas OÜ neid töötles;

 kasutaja võtab tagasi töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;

 kasutaja esitab vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes ja töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;

 isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;

 isikuandmed tuleb kustutada, et täita juriidilist kohustust.

5.Palun edastage kõik isikuandmete töötlemist puudutavad küsimused ja nõuded  e-posti aadressil monopood@taevas.ee. Esitatud küsimustele ja nõuetele vastab Adell Taevas OÜ hiljemalt ühe kuu jooksul. Vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.

6.Kui kasutaja on seisukohal, et Adell Taevas OÜ on kasutaja õigusi rikkunud ja vaidlust ei ole olnud võimalik lahendada läbirääkimiste teel, on kasutajal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või pädeva kohtu poole.

Adell Taevas OÜ jätab endale õiguse teha privaatsustingimustes muudatusi. Tingimusi muudetakse eelkõige (kuid mitte ainult) andmekaitsega seotud õigusaktide järgimiseks. Muudatused avaldatakse Veebipoes. Tehingule kohaldatakse tehingu toimumise ajal kehtinud tingimusi.